Předmluva Jeho Excelence Ayo-Maria Atoyebi OP,

biskupa Ilorinské diecéze v Nigérii 

       Společenství Dvou Srdcí Lásky, Nejsvětějšího Srdce našeho Pána Ježíše Krista a Srdce Maminky Marie, Jeho Matky, je zasvěceno Dvěma Srdcím Lásky, aby na zemi žilo vládu Lásky a šířilo ji mezi Božím lidem. Tato forma úcty je odpovědí na zásadní zájem Dvou Srdcí Lásky, protože je v první řadě soustředěna na spásu duší, jež je ústředním bodem  Vtělení Lásky v Osobě Ježíše Krista, Vtělení Božího milosrdenství. Bůh nám chce dát opravdový Boží život, který překonává všechna lidská očekávání v oblasti pozemské radosti a štěstí. Ježíš říká: „Já jsem přišel, aby měli život – život v plnosti.“ (Jan 10:10). Vyjádření Ježíšovy lásky nebylo částečné nebo sobecké, nýbrž úplné a nevýslovné. Potvrzuje to, když říká: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ (Jan, 15:13)

            Ježíš ukázal svou lásku k lidstvu až do krajnosti tím, že se poslušně vzdal své vůle.  „Ponížil se a byl poslušný a to až k smrti - k smrti na kříži.“ (Filipanům 2:8)

            Jeho smrt na kříži je dílem lásky. Je to dílo Jeho srdce. Tímto Bůh určil, že Maminka Maria s ním má spolupracovat na díle spásy. Od prvního okamžiku Vtělení byla Maria nerozlučně spjata s dílem vykoupení skrze svou poslušnou Lásku a kladnou odpověď Bohu. Spolu s Ježíšem a jemu podřízena, zřekla se sama sebe pro naši spásu.

            Následovala Ježíše cestou na Kalvárii a nabídla svého Syna jako nejvyšší oběť Bohu, pro naši spásu. Jako Královna všech mučedníků zemřela ve svém srdci se svým Synem na kříži. Jako by Dvě Srdce zemřela společně na Kalvárii, protože každá bolest pronikajícího hřebu do Kristova těla pod úderem kladiva prošla srdcem Bolestné Matky. Z tohoto důvodu Dvě Srdce nemohou být oddělena. Jsou určena k jednotě v Lásce, k Božím cílům, k naší spáse.

            A tak si zaslouží nejvyšší oddanost. Proto se v modlitbě říká „Ježíši! Maria! Miluji Vás! Smilujte se nad námi! Zachraňte všechny duše. Amen.“ Jak je tato modlitba přesná a výstižná vystihuje nejvyšší bod modlitby jako takové: zaprvé, dovolává se nejdůležitějších jmen, která nás mohou zachránit. Zadruhé, vyjadřuje jim lásku, kterou zřídkakdy projevujeme. Zatřetí prosí o smilování, které dnes nejvíce potřebujeme, jelikož Boží srdce je dnes velmi zraněno, více, než kdy předtím. Srdce Ježíše a Matky Marie jsou stejnou měrou zraněna, když vidí lidi hřešit proti Bohu, který si od nás nezaslouží nic jiného, než Lásku. LÁSKA bohužel není milována. Tato modlitba lásky a zadostiučinění je jako šíp vystřelený k nebi, který nemůže minout cíl. Je to nejcennější nebeský dar. To, co je dnes ve světě je nejvíce potřeba, je dávat lásku za lásku: vracet lásku Bohu, který nám ji dává jako první a vyjádřit svou lítost nad spáchanými hříchy. Tato modlitba to splňuje a pobízí nás ke stále větší oddanosti.

            Zbytek mystické modlitby mluví sám za sebe. Ti, kdo mají smysl pro mystiku, rozpoznají hloubku této modlitby; je jednoduchá, nesobecky pronikavá, duchovní a spásná. Jestli ji někdo nechápe, nechte ho modlit se tak dlouho, dokud mu nebude dán dar rozlišování od Ducha svatého. Nepopiratelným faktem je, že jen duchovně zaměřený člověk může rozpoznat věci Ducha. Modlitba je nejmocnější pro růst v lásce a ostatních ctnostech. Nejužitečnější je pro milující srdce, která mají vášnivou touhu milovat Boha a přinášet zadostiučinění za hříchy.

 Z celého srdce doporučuji úctu ke Dvěma Srdcím Lásky. Je to andělské, když se bratři a sestry koří v prostraci před Božím majestátem.

 JEŽÍŠI! MARIA! MILUJI VÁS. SMILUJTE SE NAD NÁMI. ZACHRAŇTE VŠECHNY DUŠE. AMEN.

 

Knihu připravujeme k vydání.