O ČISTOTĚ A SVATOSTI

6. 7. 2006

        A nyní, Má Lásko, dnes, o svátku sv. Marie Goretti k tobě chci hovořit o čistotě a svatosti duše, ducha a těla. Již jsem ti objasnil, že bez svatosti a čistoty není možné království Srdcí Lásky, není možná Vláda Lásky, nemůže nastat Boží království, nemůže být vláda duchovního nebo nebeského nebo pravdivého a správného náboženství, nemůže být spásy. Víš, kolik duší je zničeno, uvedeno v omyl a zatraceno kvůli nečistotě? Můj synu, tvůj největší nepřítel, proti kterému máš bojovat, je nečistota a nedostatek svatosti. Bojuj proti tomu všemu nejprve v sobě a v tom, co tě obklopuje a pak ve svých bratřích a sestrách a kolem nich.

Nastol správné ovzduší a prostředí čistoty a svatosti mezi vámi, mezi tvými bratřími a sestrami a uvidíš, jak rozkvete království Lásky, Lásky pravé, čisté a svaté Lásky. Netoleruj, neignoruj, neber na lehkou váhu sebemenší náznak nečistoty či nedostatku svatosti. Toto musí být zdůrazněno. Toto je to, co dnes ničí práci a neguje snahy tolika kněží a řeholníků na světě. Nechci, aby do tebe, nebo do této mise Mých Srdcí Lásky, do tebe, nebo do tvé blízkosti na světě, nebo do mých bratří a sester a do jejich blízkosti proniklo cokoliv nečistého a nesvatého. Zamýšlím je ochránit ohněm své Božské Lásky stejně, jako jsem ochránil svou Matku, ale musejí být připraveni naslouchat Mi a úplně ve všem Mě poslechnout, zcela Mi podřídit svou vlastní vůli, zcela mi odevzdat své tělo, všechny orgány a smysly, stále a všude, zasvětit se Mi zcela a úplně a dělat, co jim říkám, všechno, co jim říkám a vyhýbat se všemu, co zakazuji. Ať dodržují Má přikázání a pravidla.

Nyní jsi slyšel, co říkala sv. Terezie o tom, čeho se máš vyvarovat. Bedlivě to dodržuj, zcela dokonale a pečlivě a uč všechny své děti, ať žijí, dělají a jsou totéž. Tato fyzická péče hodně pomůže a udržuje v kondici mysl, takže touhy a vášně těla jsou ovládány tělesnou kázní a zdrženlivostí. Nikoho se nedotýkejte nad úrovní loktů, kolen a pod úrovní šíje. Dělejte to, dodržujte to a určitě jste se vyhnuli 90 procentům potíží a pokušení. Miluji vás a stále vás budu milovat a budu se o vás starat, ochraňovat vás a žehnat vám.

Těla tvých sester a bratří a všech členů jsou chrámy Ducha Svatého, chrámy Nejsvětější Trojice a chrámy Lásky. Jsou svátostmi Lásky. Jejich těla jsou znameními, viditelnými znameními čisté a svaté Lásky. Oni sami jsou viditelnými znameními království čisté a Svaté Lásky. Ať si jsou vědomi své jedinečné a veliké důstojnosti. Jejich těla jim byla dána proto, aby žili čistou a svatou Lásku, pro vládu Boží Lásky, pro čistou a svatou Lásku k Bohu, pro uctívání Boha, aby konali nejsvětější Vůli Boha. Těla a duše jsou tak sjednocena, že cokoliv se dotkne těla, dotkne se i duše a naopak, cokoli se dotkne ducha, dotkne se i těla. A nic odporného, nic nečistého, nic nesvatého nikdy do Mého Království nevstoupí.

Mé království je královstvím čistoty a svatosti. Jedním z největších a nejjasnějších znamení jejich zasvěcení a toho, že Mi patří je způsob, jakým používají svá těla. Když jsem požádal svou Matku, aby Mi dala sebe samu, aby Mi dala své tělo, abych se v ní mohl vtělit, souhlasila. V ní jsem přijal tělo. Nemohl jsem přijmout tělo v porušeném těle a nečistém duchu. Řekni všem Mým sestrám, že musejí zůstat naprosto čisté a svaté, uchovat se jen pro Mě a já se v nichvtělím. Oni jsou Má matka. Oni jsou Mé chrámy. Toužím po jejich naprosté čisté a svaté Lásce nyní a stále. Jdi na přednášku a uslyšíš, co ti skrze toho kněze řeknu.

 

Následuje poselství:  Hlas malé světice Marie Goretti