„Potřebuji obětní duše“

     

Má lásko, řekni všem, že chci, aby oni všichni byli obětmi Lásky. Chci, aby se obětovali jako živá oběť ve spojení s Obětí, v níž jsem nabídl sám sebe pro spásu celého světa. Skutečně jsem vše vytrpěl a vše nabídl a dosáhl všeho, co je zapotřebí ke spáse všech duší od počátku stvoření v čase až do konce, na věky věků. To, čeho jsem dosáhl, je nekonečně víc, než je třebapro spásu všech duší na věky věků. Představte si, že by bývala stačila jediná kapka krve, ale prolil jsem jí nekonečně víc. Prolil jsem všechnu krev, do poslední kapky. Přesto potřebuji obětní duše.

Proč potřebuji obětní duše? Ze stejného důvodu, proč jsem vůbec stvořil, proč jsem stvořil lidské bytosti. Tvořil jsem z lásky. Stvořil jsem lidi z lásky, ke svému obrazu a své podobě. Miluji lidi stejně, jako miluji sebe. Stvořil jsem, abych celé tvorstvo naplnil svou Láskou. Stvořil jsem, aby Má Láska vládla v celém Mém stvoření. Stvořil jsem, aby vládla Láska. Stvořil jsem lidi, aby se projevil Můj obraz a má podoba. Stvořil jsem lidi, aby Má Láska byla ztělesněna. Stvořil jsem lidi, aby má zosobněná Láska – člověk byl vrcholem a správcem celého Mého stvoření. Aby Můj obraz a Má podoba vládlycelému Mému stvoření.

Stejně tak potřebuji obětní duše, abych ukázal svou Lásku v její plnosti, čistotě a svatosti, v její dokonalosti.

Potřebuji obětní duše, protože Já sám jsem obětní duše. Jsem oběť Lásky. Svůj k svému. Potřebuji duše, které jsou jako Já, které dosáhnou nejvyšší dokonalosti v Lásce.

Potřebuji duše, které budou vyzařovat Mou Lásku v její plnosti, čistotě a dokonalé svatosti.

Potřebuji duše, které jsou Mým obrazem a Mou podobou.

Potřebuji duše, které dosáhnou té dokonalosti, že budou mít nejvyšší Lásku. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dává svůj život za druhé, za své přátele.

Potřebuji obětní duše, které mi stále budou pomáhat pokračovat v díle záchrany duší, které se mnou půjdou, budou se mnou žít, modlit se a trpět a zemřou se mnou a pro mě a pro své bratry.

Potřebuji obětní duše, které obětují vše, co mají a jsou, svůj vlastní život pro druhé.

Potřebuji obětní duše, které ponesou svůj kříž a budou mne následovat.

Potřebuji obětní duše, které ponesou mé břímě a vezmou na sebe mé jho. A zjistí, že mé jho netlačí a mé břímě je lehké.

Potřebuji obětní duše, které mi pomohou nést můj kříž snímání hříchů světa.

Potřebuji obětní duše, které se mnou budou plakat nad ztrátou duší. Ztráta jediné duše je větší katastrofou, než zničení celého materiálního světa. Ztráta jediné duchovní duše je nekonečně bolestnější než ztráta celého světa. Co prospěje člověku, pokud získá celý svět, ale ztratí svou duši?

Potřebuji obětní duše, které budou přijímat a vyzařovat Mou Lásku, Lásku Otce a Ducha Svatého.

Potřebuji obětní duše, v nichž bude má Láska žít, v nichž bude mít svůj domov.

Potřebuji obětní duše, v nichž je stejná Láska, jako je v Otci, Synu a v Duchu Svatém.

Potřebuji obětní duše, v nichž bude stejná Láska, jako v Nejsvětější Trojici. Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. V mé lásce zůstáváte, pokud děláte to, co vám přikazuji, stejně jako já činím vůli svého Otce - zachovávám Jeho přikázání a tak zůstávám v Jeho Lásce. Dávám vám nové přikázání, Lásku: Milujte se navzájem tak, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší Lásku, než ten, kdo dává svůj Život za druhé. Jako Kristus zemřel dávaje život za nás, tak my musíme dávat život za sebe navzájem.

Potřebuji obětní duše, které nabídnou oběť svého života a své vůle a sjednotí se ve všem se Mnou a Mou Matkou, Dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci.

Potřebuji obětní duše, které budou dávat svůj život, aby druzí mohli žít. Podívejte se na sv. Maxmiliána Kolbe.

Potřebuji obětní duše, které nabídnou sebe, svou lásku, aby Mě utěšily, prokázaly mi Lásku. Žízním po Lásce a hladovím. Prosím, milujte Mě. Jsem nemilovaná Láska.

Potřebuji obětní duše, které budou šokovatsvět svým životem oběti, aby přivedly lidi zpět ke skutečnému významu Lásky jako obětování sebe sama pro dobro druhých. Největší možné dobro na světě je sjednocení a spása všech duší v lásce. Mé děti, žízním po vaší lásce, protože jsem Láska a miluji vás. Hrozně trpím opomíjením a svatokrádežemi a slavením mše svaté či účastí na ní bez lásky, bez úcty, bez uctívání. Nepotřebuji, aby Mě lidé a tvorstvo uctívali. Ale když žádám o jejich lásku, úctu a oběť, je to proto, abych projevil svou Lásku a svou Slávu na nich a skrze ně. Má Lásko, pomoz mi probudit v srdcích mých biskupů, kněží, řeholníků, řeholnic a laiků touhu, plamennou touhu po veliké lásce k Bohu, touhu přinášet oběť. Potřebuji jejich utěšující Lásku. Ať Mě utěšují svou čistou a svatou Láskou. Miluji všechny mé obětní duše nekonečně více a více.

Má Lásko, prosím, apeluj na ně, ať mě milují. Ty jsi Má Láska. Prosím, pohni je k tomu, aby Mě milovali. Já jsem Bůh Lásky a miluji každého z nich a všechny věčnou Láskou. To Já jsem je stvořil z Lásky a povolal je, aby byli mými vlastními dětmi, které Mi patří zvláštním způsobem. To Já jsem povolal každého z nich, osobně, jménem, aby všechno opustili a následovali Mě. Prosím, ať nezapomenou, že to Láska Mě spojuje s nimi a je se Mnou. Jsem Bůh Lásky a oni jsou Mé děti, jsou obrazem a podobou Boha v Lásce. Prosím, pomoz jim, ať dnes obnoví své naprosté a bezpodmínečné zasvěcení se Mi v Lásce. Ať použijí zvláště tuto Modlitbu Dvou Srdcí Lásky, která shrnuje spiritualitu celého křesťanského náboženství, celé katolické Církve a zejména spiritualitu Lásky a naprostého zasvěceníse Bohu v Lásce – sjednocení s Bohem.