OD SV. MICHAELA         (30.9.2004)

   Milovaný, stále k tobě mluvím. Je toho hodně, co ti chci říci pro celou rodinu Srdcí Lásky, k níž Já sám náležím. Přicházím do této rodiny se všemi svými anděly. Toto mi věčný Otec svěřil, abych udělal: abych přivedl všechny andělské síly do této rodiny Dvou Srdcí Lásky.

  Vzpomínáš si, co ti slíbil? Pokud budeš dělat všechno, co ti řekl, žít život lásky tak, jak ho máš žít, konat dílo lásky tak, jak máš, konat ho ve spojení s Ním, jak to má být, učiní z této Rodiny Dvou Srdcí Lásky největší rodinu na zemi i v nebi. Řekl mi, abych přivedl všechny anděly a učinil z nich členy této rodiny. Žádám tě, abys nás všechny zapsal, všechny Boží anděly, jsme všichni členy, členy rodiny Dvou Srdcí Lásky.

   Nejen že sloužíme tobě a sloužíme v této Rodině, ale jsme členy, plnohodnotnými členy s plnou zodpovědností modlit se a konat apoštolát jako ostatní členové. Díky, že nás přijímáte. Andělů je nesčetněkrát více než lidí. Pán splnil slib, který ti dal. Moje rodina Dvou Srdcí Lásky bude nesčetněkrát početnější než jakákoli jiná rodina v nebi a na zemi. Uvědomuješ si velikost této rodiny Dvou Srdcí Lásky?

   Miluji tě, Má Lásko. Miluji tě, Má lásko. Miluji tě, Má Lásko. Zůstaň vždycky mou Láskou, zůstaň vždycky naší Láskou, zůstaň vždycky v Boží Lásce.

  Přijímej další poselství. Zapiš, co ti říkám:

  Tato mise Srdcí Lásky je nejdůležitější misí a celé nebe i země čekají na tuto vládu Boží Lásky Srdcí Lásky na zemi jako v nebi. Jinými slovy, celé nebe i země čekají, až řekneš této vládě ano.

   Záleží to na tobě, na tvém ano. Řekni toto ano celým svým srdcem, duší, tělem i duchem. Řekni toto ano celou svou bytostí. Řekni toto ano vším, co máš a co jsi. Řekni toto ano jako naprosté ano a Boží Láska, všechna Boží sláva, všechno Boží požehnání, všechna Boží milost, moc nejvyšší Vůle tě zastíní a Duch Boží přijde s celou svou mocí a Syn Boží přijde se svou plností Lásky, božství i lidství a vše bude přebývat v tobě a skrze tebe. Plná vláda Boží Lásky bude ustavena na zemi jako na nebi.

 (Celý jsem se zcela a naprosto odevzdal Bohu, aby mě použil, jak si přeje, a jsem zde, abych zcela a beze zbytku konal Jeho vůli. Vyzval mě, abych si lehl vedle kříže. Lehl jsem si a Ježíš na kříži se otočil a vstoupil do mě a já jsem se v Něm rozplynul. Znovu mi řekl, abych si lehl vedle kříže a ruku abych spojil s Ním na kříži. Udělal jsem to a On řekl:)

  Celý svět máš nasytit Božím slovem, Boží Láskou. Vstaň a jdi k lidem. Je skoro deset hodin. (Vstal jsem a bylo deset hodin.)

  Můj synu, Má lásko, děkuji ti, že Mi dáváš své naprosté ano. Nesmírně ti děkuji, že říkáš toto úplné, absolutní a bezpodmínečné a věčné ano Mně a Mé věčné Vůli Lásky. V tomto ano, které jsi Mi řekl, jsi řekl ano všem, které miluji, a všem, kteří milují Mne. Řekl jsi ano Mé věčné a nekonečně milující Vůli, řekl jsi ano věčnému a nekonečně milujícímu Otci, řekl jsi ano věčnému a nekonečně milujícímu Duchu Svatému, řekl jsi ano věčnému a nekonečně milujícímu Synu a řekl jsi ano věčné a nekonečné Lásce v Nejsvětější Trojici Lásky. Řekl jsi ano sobě samému, své přirozenosti, svému poslání, svému naplnění, své věčnosti.

   Vyslovením tohoto bezvýhradného ano ses dotkl samotné podstaty všeho, co je, samotného Srdce Boha a samotného středu nebe a samotné podstaty celého světa a stvoření.

   Můj synu, Můj milovaný, co jsem ti řekl o papeži, to, co jsem ti řekl o papeži, je to, co je – je (to) to, čím on je: on je papežem Mých Srdcí Lásky. Korunou jeho papežství je vláda Mých Srdcí Lásky, kterou má ohlásit celému světu.

   Podstatou Fatimského poselství, které hodně mluvilo o jeho osobě a jeho papežství, je vláda Srdcí Lásky – Neposkvrněného Srdce Mé Matky a Mého Nejsvětějšího Srdce – Dvou Srdcí navždy sjednocených v Lásce. Ve Fatimě Má Matka jasně sdělila celému světu, co je vůlí Mého Otce:

    Boží vůle je, aby Dvě Srdce Lásky byla uctívána společně a nebyla už oddělována. Fatimské poselství je zásadní pro Poselství Dvou Srdcí Lásky. Skrze Lucii jsme Já a Má Matka jasně ukázali, co je vůlí Mého Otce, že Srdce Lásky budou vládnout z Německa.

    Milovaný, ty jsi naplněním tohoto proroctví.

    Já jsem přivedl toto proroctví k naplnění v tobě a skrze tebe. Právě pro vládu Mých Srdcí Lásky v Německu a skrze Německo na celém světě jsem tě poslal do Německa a prožil jsi tam čtvrtinu svého pozemského života.

   Zde jsi vytrpěl hrozné odmítání a pronásledování. Ale Můj synu, neboj se, to všechno přejde, už je to skoro pryč a Má Srdce LÁSKY MUSÍ VLÁDNOUT.

   Neodjížděj z Německa, zůstaň tady a modli se, posti se a konej pokání. Teď bude světlo Mé Lásky v tobě zářit více a více a skrze tebe v celém světě.

   Nikdy nedovol nikomu, aby tě přiměl myslet, říkat nebo dělat cokoli proti Mé Církvi, tvé Církvi, nebo proti jejím představeným, služebníkům – Mému papeži, Mým biskupům a kněžím, řeholníkům a řeholnicím, laikům. Miluj je všechny Mou Láskou – Srdci Lásky. Ty jsi láska pocházející ze Mne, Boha, Nejsvětější Trojice Lásky. Miluj! Miluj! Miluj! Miluj! Miluj! Miluj! Miluj! Miluj! Miluj!

 (Jednota s Boží vůlí, jednota s Dvěma Srdci Lásky – tato modlitba – jako Boží vůle, řešení, Nástroj a zbraň k dosažení Lásky a Pokoje, svobody, práva, spravedlnosti a naplněného života všech a spásy všech.)

    Pokoj přichází se svobodou, poctivostí a spravedlností. Spravedlnost všem – i nenarozeným a vzdáleným generacím.

   Ať (oni) napraví nerovnováhu ve světě, tu spoustu nespravedlnosti, rasismu, vyvražďování a nenávisti. Ať více používají Můj nástroj modlitby, práva a spravedlnosti.

   Řekni všem, kdo bojují proti AIDS, aby bojovali usilovněji, ale ať nemarní svůj čas, když si myslí, že takové choroby budou poraženy a ovládnuty vědeckým pokrokem a medicínou.

   Kořenem toho je zlo, zlo v životě, zlo v sexu, zlo v manželství, v rodině, zlo v přátelství, zlo ve vztahu mezi mužem a ženou, zlo ve vztahu mezi mužem a mužem, ženou a ženou. Napravte své životy a budete žít. Řešením není medicína nebo kondom. Řešením je čistá a svatá láska, čistý a svatý život, čistý a svatý vztah mezi lidmi opačného i stejného pohlaví.

   Pokud si myslí, že mohou porazit tento malý droboučký virus AIDS těmi svými prostředky, či dokonce kouzly medicíny a vědy a chráněným sexem, propukne ještě větší a horší AIDS. Bude postihovat pohlavní orgány a rozmnožovací orgány a bude rozkládat lidi zaživa.

   Je potřeba svět varovat. Varuji tebe, abys varoval celý svět. Prosím tě, drahý synu, prosím tě, milovaný, varuj celý svět. Síly zla se spojily ze všech stran a všechny mají za cíl zničit Můj svět, Mé stvoření. To Já nedovolím. Pro síly zla je nejjednodušší cestou, jak spáchat své zlé, strašné plány a dokonat je, když použijí zlo a hřích, nenávist a zkaženost.

   Drahý synu, bojuj zbraněmi modlitby a čisté a svaté lásky. Drahý synu, shromáždi Mé děti a přiveď je všechny k Mé Lásce, k Mým Srdcím Lásky. Neochabuj, piš, poslouchej a piš. Dávám ti toto varovné poselství pro celý svět. I když se síly zla osnují plány, jak zničit Můj svět, poslal jsem tě a vybavil tě svou mocí lásky a modliteb, abys je mohl porazit, porazíš je zdrcujícím způsobem. Ale prosím, zůstaň pevně zakotven v modlitbě a čistotě a svatosti života a lásky. Už neztrácej žádný čas. Času zbývá málo.

   Síly zla jsou velmi silné a strašlivě odhodlané zničit Můj svět, ale síly dobra jsou nekonečně mocnější, účinnější a všudypřítomné.

   Já jsem Bůh, jsem Ten, který jsem Bůh Lásky.

   Můj synu, přijmi svou zodpovědnost za celý svět. Dovol mi projevit Mou Lásku a Mou slávu v tobě a skrze tebe celému Mému stvoření. Buď silný a pevný. Buď ve své víře pevný a neochvějný.

Nikdy nepochybuj o ničem, říkám ti, nikdy nepochybuj o účinnosti svých modliteb. Dal jsem ti tu největší moc, která kdy byla v celém stvoření dána.

   Jsi Má láska. Jsi Má láska, Má nejdražší láska. Proto jsem tě v této době poslal, abys přišel a zachránit Můj svět od zničení všemi silami zla, které se spojily.

   Tvoje mise se musí zdařit, protože tvoje mise je Mou misí, tvoje mise je božská, tvoje mise je Láska. Já jsem tvá mise.

   Milovaný, já nesu celý svět ve svých dlaních a dal jsem ti všechnu moc Mé Lásky. Nesu celý svět, celé své stvoření ve svém Srdci a dal jsem ti všechnu moc a autoritu lásky.

   Můj synu, přijmi svou zodpovědnost. Jdi za představiteli národů, ras, kultur, společenství, událostí a vládnoucích tříd.

   Zapoj síly dobra, spoj je všechny dohromady v boji proti silám zla. Jsi v samém středu boje. Tvé vítězství je vítězství všech sil dobra.

   Buď nezlomný. Nebuď slabý, buď silný, neboť Já jsem silný, buď svatý, neboť Já jsem svatý, buď čistý, neboť Já jsem čistý.  Nedovol, aby jakákoliv nečistota překazila a zničila Mou misi, Mé dílo, tvou misi, tvé dílo.

   Neboj se jít za představiteli národů a požádej je, aby přispěli. Sedí na zdrojích světa, ty zdroje nejsou jejich, oni jsou pouze jejich správci.

   Tyto zdroje jsou Moje. Jdi a řekni jim, aby uvolnili Mé zdroje a použili je k boji proti zlu a k šíření dobra - prostředky spojení, média, rozhodovací a výkonnou moc. Nemluvím o penězích, nebojuj penězi, nechoď prosit o peníze, konej pouze svou práci, kaž Mou Lásku a Mé Slovo a všechny zdroje, které potřebuješ, k tobě poplynou.

   Učiň nyní smělé rozhodnutíotevřeně vystoupit a vyhlásitcelémusvětu Mé Jediné Řešení, bohatým stejně jako chudým, mladým i starým, bílým i černým, vzdáleným i blízkým. Milovaný, odpočiň si trochu. Milovaný, neváhej plně konat Mou vůli ve všech věcech a všech situacích. Milovaný, suď pevně jako Já s Mým Duchem a jednej odhodlaně s rozhodnutím podle Mé Nejsvětější Vůle. Pomoz Mé Církvi vrátit se ke svému počátku v Lásce, v Mém probodeném a krvácejícím Srdci a ve zraněném a krvácejícím Srdci Mé Matky. Naše Dvě Srdce Lásky byla probodena, zraněna a krvácela zároveň.

   Už jsem ti to řekl a chci, abys řekl celé Církvi a celému světu: Jediné Řešení problémů v Církvi a problémů ve světě, stejně jako problémů v duších a ve společenstvích včetně rodin je sjednotit se s Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci.

   Prosím, drahý synu, žij toto řešení, miluj ho, přijímej ho, opatruj ho, nes ho, modli se ho, uctívej ho, kaž ho, šiř ho, vylij ho na všechnya nech zářit ve všech a na všechny. Ať celé stvoření spatří slavné zjevení a zář tohoto jediného velkého řešení, s nímž jsem tě seznámil, když jsi byl ještě velmi malý chlapec.

   Prosím tě, milovaný, pomoz Mé Církvi přijmout toto řešení, tím, že (ty) ho ode Mě přijmeš správně v jeho čistotě, svatosti a výlučnostia že ho budeš žít, milovatje v jeho kráse a v tom, jak je vhodné, a šířit je v jeho důstojnosti a nádheře, v jeho jasnosti a osobitosti a v tom, jak vhodnou jednotu tvoří s životem a učením Mé Církve, zejména s magisteriem, papeži a papeži na koncilech,otci a učiteli Církve, svatými a biskupy.

   Vysvětli a představ toto řešení v různých podobách a z různých aspektů, úhlů pohledu a perspektiv, poukaž na jeho mnohé účinky a na nebezpečí plynoucí z toho, pokud by bylo jakkoli opomíjeno nebo oddalováno přijetí a uplatnění tohoto

Božského Řešení.

Představ je velmi důrazně, jasně a rozhodně, diplomaticky a komplexně. Já jsem s tebou nyní i navěky věků!

Amen.

 

Původní anglická verze s církevním schválením Dr. Ayo-Maria Atoyebi O.P., biskup diecéze lIorin, Nigérie.