„PROČ SE BÁT BÝT JINÝ?“

      Má Lásko, proč se bojíš být jiný, když jednáš správně? Už nikdy neměj žádný strach, ani se nestyď a neznepokojuj, když jednáš správně; správné jednání je vždy Mou Nejsvětější Vůlí. Ta správnost nezávisí na ničem jiném, než na tom, že je to Má Nejsvětější Vůle. Pokud máš jistotu, že je to Má Nejsvětější Vůle, udělej to. Jakmile máš jistotu, že je to Má Vůle, jednej tak a dělej to, bez ohledu na následky či překážky. Pokud máš jistotu, pokud je jasné, že je to Má Nejsvětější Vůle, mysli tak, říkej to a konej ji a neohlížej se nalevo ani napravo, dopředu ani dozadu, nahoru ani dolů; dívej se jen na Mě, pouze na Mě a plň Mou Nejsvětější Vůli v každé situaci a v každé chvíli. Tvou jedinou starostí je mít naprostou jistotu, že se jedná o Mou Vůli.

      Má Lásko, budu svou Nejsvětější Vůli neustále činit zřejmou, učiním ji pro tebe naprosto jasnou; vůbec se nemusíš bát, nebo stydět, nebo si o cokoli, či kohokoli dělat jakékoli starosti. Tvou jedinou starostí je konat Mou Nejsvětější Vůli, žít ji, znát ji, přemýšlet a rozjímat o ní, mluvit o ní, kázat ji, konat ji a vidět, že je konána. „Buď Vůle tvá“: to je Modlitba, kterou byste se měli modlit pořád, v každém okamžiku. „Otče, buď Tvá Nejsvětější Vůle“ je modlitba modliteb. Tato modlitba dává hodnotu všem ostatním modlitbám. Můžete prosit o cokoli, ale vždy zakončete slovy: „Otče, ať se stane Tvá Nejsvětější Vůle.“ Je to totéž, jako zakončení: „… skrze Krista, našeho Pána.“ Není v tom žádný rozdíl, protože Kristus je Boží Vůlí, On přišel pouze konat Vůli Otce. Takže když o něco prosíme skrze Krista, prosíme v a skrze Boží Vůli; je to stejné, jako když prosíme, aby se uskutečnila Nejsvětější Boží Vůle.

 

Původní anglický text:

 

“WHY AFRAID TO APPEAR DIFFERENT?”

      My Love, why were you afraid to appear different even when you are doing the right thing? Never again have any fear or shame or worry when you are doing the right thing and the right thing is always My Most Holy Will. Its rightness does not depend on anything, only that it is My Most Holy Will. Once you are sure it is My Most Holy Will, do it. Once you are sure it is My Will, go ahead and do it, not minding the consequences or obstacles. Once you are sure, once it is clear that it is My Most Holy Will, go and think, say and do it without looking to the left or right, or forward or backward or up or down; just look on Me and on Me alone and do My Most Holy Will in all situations and at all times. Your only concern is to be absolutely sure that it is My Will.

      My Love, I will always be making My Most Holy Will clear, I will make it absolutely clear to you and you do not need to have any fears or feel ashamed or be worried about anything or anybody whatsoever. Your only concern is to do My Most Holy Will, to live it, to know it, to think and contemplate it, to say it, preach it and do it and see that it is done. May your Will be done: that is the Prayer which you should be saying at all times and every moment. “Father may your Most Holy Will be done.” That is the prayer of prayers. This prayer makes all other prayers valid. You can ask whatever you want but always end with: “Father may your Most Holy Will be done.” That is the same as ending with the “… through Christ Our Lord.” There is no difference, for Christ is the Will of God and He came only to do the Will of the Father. So asking anything through Christ is asking in and through the Will of God and it is the same as asking that the Most Holy Will of God be done.