POVOLÁNÍ TVÉ A TVÝCH DĚTÍ

 

     

 

 

       Má Lásko, prosím naslouchej mi, chci s tebou mluvit o povolání tvém a o povolání tvých dětí v Srdcích Lásky. Tvé povolání pochází přímo ode Mě. To Já jsem tě poslal. To Já jsem ti dal toto Poslání. Toto Poslání není od nikoho jiného, ani není někým druhým zprostředkované – dal jsem ti je přímo Já a jsi přímo odpovědný Mně. Nedal jsem ti toto poslání skrze někoho jiného, nebo skrze nějakou skupinu lidí, dokonce ani prostřednictvím andělů, či svatých. Povolal jsem tě přímo a dal jsem ti toto Poslání Lásky v Srdcích Lásky.

 

       Má Lásko, prosím, vezmi to velmi, velmi vážně. Nikdo na celém světě nemůže pochopit velikost tohoto poslání, kromě Mě, Boha, který ti je dal. Proto jsem tě neposlal za někým, kdo by tě vedl. Nikdo by tě nemohl vést tak, jak chci já. Proto tě formuji a vedu Já sám, Můj Svatý Duch a Můj Syn Ježíš Kristus. Poslal jsem ti anděly, světce a svaté lidi, aby ti ve tvém Poslání pomáhali. Celá Má Církev tě podporuje, spolupracuje s tebou a modlí se za tebe a s tebou.

 

       Jsi členem Mé Církve, jako každý jiný člen. Proto musíš poslouchat Papeže, milovat ho, mít ho v úctě a být mu podřízen. Proto musíš poslouchat mé Biskupy, svého biskupa, být mu podřízen a mít jej v úctě. Proto musíš poslouchat Mé Kněze, svého kněze, mít jej v úctě a spolupracovat s ním v poslušnosti Mé Nejsvětější Vůli. Proto musíš poslouchat Mé Sestry a Bratry, podřídit se jejich potřebám, spolupracovat s nimi, mít k nim úctu a pomáhat jim. Pro toto dílo potřebuješ pomoc celé Církve i každého jednotlivce, protože každý musí otevřít své vlastní srdce proudu Mé Lásky, záření Mé Lásky, světlu a vodopádu Mé Lásky. Má Lásko, toto dílo je apoštolátem univerzálního přátelství a Lásky. Udělej všechno, co ti říkám a všechno bude v pořádku.

 

       Takže: povolání všech Mých Dětí v Srdcích Lásky, zvláště Kněží, Bratří, Sester a Laických Apoštolů jsou vázána na tvé povolání. Jsou součástí tvého povolání. Takto bys to měl chápat ty, tak by to měli chápat i oni. Bez tebe nemají své povolání v Srdcích Lásky. A tvé povolání bez jejich není naplněno. Jednotu, jakou jsem vytvořil s tebou a s nimi nikdo a nic nemůže zničit. Neboj se a neznepokojuj, nikdy nemůžou být činní bez tebe. Neboť bez tebe nejsou nic.

 

       Má Lásko, dobře poslouchej. Chraň jejich povolání stejně, jako chráníš své vlastní. Miluj jejich povolání stejně, jako miluješ to své. Pečuj o jejich povolání stejně, jako pečuješ o své vlastní. Všichni jsou tví. Všichni jsou tvé povolání. Jsou nedílnou součástí tvého povolání Lásky. MILUJ JE STEJNĚ, JAKO miluješ Mě a sebe. Má Lásko, tato Láska je opravdová, čistá, svatá a ryzí. Nemůžeš zůstat čistý, pokud oni nebudou čistí. Tvoje čistota udržuje jejich čistotu a jejich čistota je projevem, uchováním a prodloužením/rozšířením tvé čistoty.

 

       Prosím, Má Lásko, od samého začátku Církve neexistoval takový způsob sjednocení, jaký je mezi tebou a jimi a mezi tebou a Mnou. Tvé postavení je zcela odlišné. Mnozí to nepochopí, ale později to učiním jasné jako denní světlo všem, kterým to bude dáno pochopit. Nemůže být ani řeči o tom, že bys je k sobě přitahoval ty sám. To Já jsem takto stvořil jejich povolání, povolání tvé a všech ve Mně: aby byli sjednoceni s tebou ve věčném a nekonečném svazku a sjednocení v Lásce, která zasahuje a proniká nejhlubší nitro jejich bytostí, bytí a věčné spásy. Jsem Láska, Jsem Bůh Lásky. Ty jsi Mnou a Mou Láskou. Oni jsou tebou a tvou Láskou. Oni jsou ty. Oni jsou tebou. Oni jsou ty. Takto jsem to učinil od věčnosti. Všichni kněží, bratři a sestry a laičtí apoštolové Mých Srdcí Lásky jsou tebou. Ty jsi jimi. Oni jsou ty a ty jsi oni. Oni jsou tebou a ty jsi jimi. Oni jsou ty a ty jsi oni. Říkej jim to milionkrát, aby věděli, kdo jsou oni a kdo jsi ty. Vně tebe nemají vlastní totožnost. Jsi s nimi totožný nyní a navěky věků. Tento svazek sjednocení je Mým věčným svazkem Lásky. Tento svazek nikdy neskončí a nezávisí na ničem, jedině na Mé Nejsvětější a věčné Vůli. Můj synu, takhle to je. Je to tak. A tak to zůstane navždycky, jednou provždy. Amen.

 

       "Ó, můj Bože, to je nepopsatelná Láska. To je nekonečná a věčná Láska. Miluji tě, můj Bože, má Lásko, mé Všechno. Pomoz mi tyto drahocenné duše a povolání, které jsi mi dal, duše a povolání od věků a nekonečně sjednocené se mnou v Tobě, ve tvé Církvi, ve tvých Srdcích Lásky, v Nejsvětější Trojici Lásky milovat, opatrovat, chránit a všechno pro ně obětovat.“

 

        Má Lásko, modlitba, kterou jsi vyslovil, když jsi prosil o pomocníky je modlitbou, kterou jsem do tebe vložil. Je to modlitba, kterou jsem se Já modlil v tobě. Dal jsem ti pomocníky podle Mého Srdce, kteří Mě budou velmi milovat a budou s tebou spolupracovat, dokonale sjednocení v Lásce, v Srdcích Lásky, v Lásce Nejsvětější Trojice, v srdci Mé Katolické Církve. Pečuj o ně s veškerou Láskou, kterou jsi a kterou máš. Já o vás o všechny pečuji veškerou Láskou, kterou jsem a kterou mám. Jsem, který jsem, jsem Bůh Lásky. A ty jsi Má Láska.


Překlad původního anglického textu:

YOUR VOCATION AND THE VOCATION OF YOUR CHILDREN

  My Love, please listen, I want to talk to you about your vocation and the vocation of your children in the Hearts of Love. Your vocation comes from Me direct. It is I who sent you. It is I who gave you this Mission. This Mission is not from anybody else and not through the mediation of anybody - I gave it to you direct and it is to Me direct that you are accountable. I did not give you this mission through anybody or group of persons, not even through the mediation of angels or saints. I called you direct and gave you this Mission of Love in the Hearts of Love.

My Love, please take this very, very seriously. No other person in the world could understand the magnitude of this mission, it is only Me, God, who gave it to you. That is why I did not send you to any person to direct you. Nobody would have directed you the way I want it. That is why I Myself, I am forming and directing you. My Holy Spirit and My Son Jesus Christ. I have sent you angels and saints and holy people to help you in this Mission. My entire Church supports you and works with you and prays for you and with you.

You are a member of My Church like any other member. That is why you have to listen to the Pope and love and respect and obey him. That is why you have to listen to my Bishops, your bishop, and obey and respect him. That is why you have to listen to My Priests, your priest, and respect and work with them in obedience to My Most Holy Will. That is why you have to listen to My Sisters and Brothers and obey their need and work with them and respect them and help them. You need the help of the whole Church and the help of everybody for this work, because everybody has to open his own heart to the flow of My Love, to the radiation of my Love and the shining and pouring of My Love. My Love, this work is apostolate of universal friendship and Love. Do all I tell you and all will be alright.

Now, the vocation of all My Children in the Hearts of Love, especially the Priests and Brothers and Sisters and Lay Apostles, are all tied to yours. They are all part of your vocation. This is the way you should understand it and the way they should understand it. They have no vocation in the Hearts of Love without you. And your vocation is not fulfilled without theirs. I have established a union with you and them such that nobody and nothing can destroy. Do not be afraid or worried, there will never be a time when they will do without you. For without you they are nothing.

My Love, listen well. Protect their vocation as you protect yours. Love their vocation as you love yours. Cherish their vocation as you cherish yours. They are all yours. They are all your vocation. They are all part and parcel of your vocation of Love. LOVE THEM AS YOU Love Me and Love yourself. My Love, this Love is real and pure and holy and unalloyed. You cannot remain pure, if they are not preserved in purity. Your purity is the preservation of their purity and their purity is the manifestation and preservation and prolongation/extension of your purity.

Please, My Love, this type of union between you and them and between you and Me has never been so since the beginning of the Church. Your position is completely different. Many will not understand that but later I will make it as clear as daylight to all to whom it is given to understand it. There is no saying that you are drawing them to you. To be united with you in eternal and infinite bond and union of Love that touches and goes to the deepest roots of their being and existence and eternal salvation is the way I have made their vocation and your vocation and all in Me. I am Love and the God of Love. You are Me and you are My Love. They are you and your Love. They are you. They are you. They are you. That is how I have made it from all eternity. All the priests, brothers and sisters and lay apostles of My Hearts of Love are you. You are they. They are you and you are they. They are you and you are they. They are you and you are they. Say this millions of times to them so that they will know who they are and who you are. They have no identity outside you. You are identified with them both now and forever and ever. This bond of union is my eternal bond of Love. It is infinite and does not depend on anything but My Most Holy and eternal Will. My son, that is how it is. That is how it was. That is how it will be forever and ever. Amen.

"Oh, My God, this is indescribable Love. This is infinite and eternal Love. I Love you, My God, My Love, my All. Help me to love and cherish and protect and sacrifice all for the good of all these precious souls and vocations you have given me and eternally and infinitely united with me in You, in your Church, in your Hearts of Love, in the Most Holy Trinity of Love."

My Love, the prayer you said asking for helpers is the prayer I put in you. It is the prayer I said in you. I have given you helpers after My Heart who will have great Love of me and who will work with you in complete union in Love, in the Hearts of Love, in the Love of the Most Holy Trinity, in the heart of My Catholic Church. Take care of all of them with all the Love you are and have. I take care of all of you with all the Love I am and I have. I am He who am, the God of Love. And you are My Love.