Všichni, které miluješ Mou Láskou ...

(z kázání o. Montforta 16. 11. 2007)

             "Má Lásko, poslouchej, čas je krátký. Využij každou příležitost, kterou ti dávám, abys vyzařoval a vyléval Mou Lásku jako sluneční svita jako déšť do každého srdce na každého člověka a na celý svět."

     Toto poselství musí slyšet i hluší, slepí i chromí. Všichni! Nikdo by neměl prohlašovat, že (jej) nezná. Nikomu by nemělo být dovoleno prohlašovat, že nezná toto poselství.

     „Já jsem s tebou, abych tě posiloval, neboj se nikoho, ničeho. Já jsem, Já jsem. Má Lásko, toto je mé poselství tobě, Mé poselství Lásky celému světu. Ve své nekonečné Lásce a milosrdenství jsem se rozhodl vykoupit všechny, všechny duše, pro svou Lásku zachránit celý svět. Miluji celý svět, celé své stvoření. Nikdy mi na mysl nepřišlo, abych zničil to, co jsem stvořil z Lásky, ale svět nutil Mou ruku, abych jej zničil a vyhladil. Ďábel nutil svět a duše aby šly proti Mé Věčné Vůli, abych tak svět zničil jako zbytečný.

      Ve své nekonečné Lásce a milosrdenství jsem se nyní rozhodl skoncovat s odpůrcem, otcem všech hříchů a vší vzpoury. Vyženu ho ze světa, který jsem stvořil pro své milované děti, pro lidské bytosti. Synu, všechno, co jsem slíbil tobě, a skrze tebe celé Církvi a celému světu, zamýšlím přivést k naplnění. Stojím si za svými sliby a všechny je věrně splním. Má Lásko, miluji tě, vždycky tě budu milovat a všechny přivedu k tomu, aby milovali Mě. Působím to skrze tebe, Mou Lásku, to skrze svou Lásku jsem stvořil celý svět. Prostřednictvím své Lásky jsem zachraňovala vždy budu zachraňovat svůj svět, své stvoření.

       Má Lásko, buď připraven pracovat, trpět, přinášet oběti a poslouchat Mě až k smrti. Synu, neseš Mé rány. Sdílím s tebou všechno, své utrpení, radosti a slávu. Má Lásko, ať tě nic neodradí a nic a žádným způsobem neklade mé Lásce překážky. Jsi povolán v naprosté svobodě, abys byl jedno se Mnou. Jsi v naprosté jednotě se Mnou. Ať si nic a nikdo nemyslí, že by tě mohl nějak ode Mě oddělit, Má Lásko. Já od tebe nemohu být oddělen, Má Lásko, protože Já a Má Láska jsme jedno. Ať ke Mně svět přijde zpět. Zamýšlím vylít na celý svět krev své Lásky bez ohledu na překážky. Zamýšlím nechat zářit světlo své Lásky na všechny a na celý svět bez ohledu na překážky. Zamýšlím vyzařovat svou Lásku do celého světa bez ohledu na překážky. Já jsem Bůh a ne člověk. Jsem Svatý uprostřed vás. Nejsem nějaký bůh, jsem Bůh, Já Jediný, není žádný jiný. Já jsem Všemohoucí, nikdo jiný není Bohem! Nikdo jiný není všemohoucí!

       Pouze Já jsem Bůh. Ve své nekonečné Lásce a milosrdenství jsem se rozhodl zachránit všechny duše, které jsem stvořil z Lásky, ale, Můj synu, požaduji nejprostší znamení lásky a Já mu dodám nekonečnou hodnotu. Ať každá duše učiní nějaká jednoduchá znamení jako odpověď a já je ve své Lásce přijmu a tak bude duše spasena.“ Musí mít znamení Lásky, jakkoli malé, jakkoli prosté, jinak nemůže být spasena. „(Stačí) nejjednodušší a nejmenší znamení Lásky a přijetí Mé Lásky a Já budu jednat se Svou všemohoucí stvořitelskou a vykupitelskou mocía všichni, kteří přijímají Mou Lásku a dovolují, aby na ně a do nich byla vylita Má Láska a dovolují Mé Lásce zářit nad sebou a v sobě, dovolují Mé Lásce, ohni Mé Lásky vyzařovat do nich, dovolují, aby v nich a nad nimi vzplál oheň Mé Lásky, budou spaseni.

      Můj Synuexistuje veškerá naděje zachránit všechny duše. Má Lásko, tvé modlitby byly vyslyšeny. Modlitby, které jsem sám vložil do tvého srdce a do tvých úst, Modlitba, kterou jsem tě Já sám naučil a poprosil tě, abys ji učil všechny. Má Lásko, uskutečňuji spásu všech duší. Má Lásko, Modlitba Mých Srdcí Lásky byla vyslyšena. Zachraňuji všechny duše svou Velikou Mocí, svou Všemohoucností, mocí své Nekonečné Lásky a Milosrdenství. Má Lásko, slyšel jsi a pochopil, co jsem udělal a co konám? Ohněm, světlem, vyzařováním a vyléváním své Nekonečné Věčné Lásky rozptyluji a zahlazuji veškeré temnoty bezbožnosti, nenávisti a hříchu. Přináším nové nebe a novou zemi, kde vládne Má Láska, Má Nekonečná a Věčná Láska.

       Toto Má Církev po staletí připravovala, vírou, nadějí a láskou, modlitbami, oběťmi a krví nesčetných mučedníků, oběťmi nesčetných svatých. Má Lásko, čas vlády království, Mého království, vlády Mé Lásky, vlády Mých Srdcí Lásky, triumf čisté a svaté Lásky, čas panování Nejsvětější Trojice musí nastat. Má Lásko, tento čas musí nastat, již je zde, stanovený čas, který jsem od věčnosti určil, abych ustanovil své Království na zemi, obnovil království Izraele, království pravé víry, čisté lásky, pokoje a svatosti. Má Lásko, přišel čas sjednotit všechna srdce v Mé Lásce. Má Lásko, tento čas je zde, Jsem Ten, který Jsem Bůh Lásky.

      Připrav všechnyMého Království Míru a Lásky, spravedlnosti a všeobecného bratrství všech v Mé Lásce, v Mé jedné rodině lásky. Má Lásko, to se neuskuteční bez boje. Nestane se to bez boje. Válka zuří, všechny zlé síly jsou uvolněné a šíří svůj jed klamu a ničení ve světě a snaží se oklamat nesčetné duše. Avšak, Má Lásko, ve své nekonečné Lásce a milosrdenství jsem zkrátil čas tohoto soužení. Podívej se, světlo Lásky a Pokoje přichází! Nastává den spásy na celém světě! Oheň lásky hoří a svítí.

        Připrav všechno na tento den, den války proti všem zlým silám a svržení a zničení všech zlých sil Mocí Lásky, Všemohoucí Mocí Lásky, Božskou Mocí Lásky. Avšak, Můj synu, Mým plánem je použít lidské bytosti, obětní duše, které nabídnou samy sebe jako oběti lásky, jako celopalné oběti Lásky, které hoří a jsou stravovány ohněm Mé Božské Lásky. Synu, nenechej se ničím vyrušit. Dobře poslouchej! Toto je doba obětních duší lásky, aby svítily a vyšly a žily a hlásaly svou lásku ke Mně.

Toto je doba veřejné války Lásky. Toto je čas boje za Boží čest a čas úplné porážky a svržení nepřítele ohněm, světlem a rozlitím čisté a svaté lásky. Nepřítel nemůže odolat, nemůže mít nic, co by použil proti ohni, světlu a vylití čisté a svaté lásky. Archanděl jej zničil dokonalou poslušností, dokonalou čistotou, svatostí a jednotou s Mým Věčným Otcem; Má přesvatá Matka, blahoslavená Matka bojovala, porazila a rozdrtila hlavu hada, starého draka a ďábla dokonalou odpovědí lásky a jednotou s Nejsvětější Boží Vůlí, svým čistým a Neposkvrněným početím a při Zvěstování.

Můj synu, Má Lásko, všechny události v životě Mém a Mé matky jsou prostředky ke svržení zla a založení království. Nyní je tomu stejně tak s tebou, jediné řešení, které jsem ti zjevil, je toto: „Sjednotit se! Sjednoťte se se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci!“ Nyní, Má Lásko, je čas co nejvíce použít toto řešení a uvidíš, co se stane. Tento nepřítel, který klamal duše a národy, bude zcela svržen. Touto Modlitbou, touto Modlitbou, touto Modlitbou. Synu! Tato Modlitba! Svou Všemohoucí a Nekonečnou Sílu Lásky, kterou Jsem, kterou mám, jsem vložil do této Modlitby, aby byly spaseny všechny duše a zachráněn celý svět. Obnov celé Mé stvoření!

Má Lásko, nyní je ten čas, už neváhej, už žádné odkládání, nyní je ten správný čas! Má Lásko, napni všechny své síly, co nejvíc, jak jen můžeš jako člověk a Boží Síla, která je v tobě, vše převezme pod svou vládu. Má Lásko, jsem s tebou nyní i navěky. Zuří válka! Ať jsou všechny Mé děti Mých Srdcí Lásky varovány a ostražité. Bděte! Buďte bdělí. A modlete se. Bděte a modlete se. (Tak) neupadnou do pokušení. Nepadnou do rukou zlého. Zlý byl svržen. Nyní je čas boje. Je čas vítězství a triumfu.

Synu, čas se naplnil. Jen málokdo to chápe. Musíš jim všem říci: ´Toto je čas pro království Lásky´. Papež připravil cestu. Nestyď se a neboj se, nikdo a nic ti nemůže udělat nic, co bych já nedovolil. Bez Mého souhlasu se ti nemůže nic stát. Všechno, co se ti děje, slouží nastolení vlády Mé Lásky. Má Lásko, nyní je ten příhodný čas, povstaň a bojuj, povstaň a modli se, povstaň a kaž! Povstaň a miluj, povstaň a žij! Povstaň a sviť, povstaň a vyzařuj Mou Lásku! Povstaň a čerpej z nekonečného oceánu Mé Lásky a vylévej ji na duše, na všechny duše.

Nyní je čas zničit zlo a nastolit Boží Království. To je to, kvůli čemu Můj Syn přišel, neúnavně pracoval a daroval Sám sebe prolitím své Předrahé Krve na kříži, do poslední krůpěje. Toto je doba, pro kterou vybral [aby se ve všech svých členech modlil toto] „Přijď království Tvé!“

Má Lásko, otevři oči lidí, aby to viděli a žili přijímajíce a objímajíce tuto Lásku, sjednocujíce se se Dvěma Srdci, a takto se sjednocovali s Nejsvětější Trojicí Lásky. To je Můj plán pro spásu a naplnění všeho, všeho v Kristu, všechno sjednotit v Něm, všechno na nebi a všechno na zemi. Synu, Má Lásko, toto je naplnění plánu, který mám s celým svým stvořením. Nyní, když přišla nádhera Mé Lásky, Boží Sláva a Boží Království, bude naplněno celé Mé stvoření. Můj synu, Má Lásko, srdečně ti děkuji za vigilii minulé noci, za mši, za modlitby a za tak pozorné naslouchání, miluji tě, vždy tě budu milovat, (tebe) i všechny, kteří jsou s tebou.

 Nyní, Můj synu, Má Lásko, nadešel čas hlásat otevřeně jediné řešení, které jsem ti oznámil už v dětství, které jsi hlásal, ale ne dostatečně hlasitě a systematicky. Učiň, ať každý pochopí, že toto je jediné řešení problémů světa. Dal jsem je a budu je dávat.

Řekni to všem! Řekni to Papeži, všem biskupům, všem kněžím, všem zasvěceným osobám, všem laikům, řekni to dokonce i těm, kdo nejsou křesťané, nevěřícím. Všichni by se měli zasvětit a sjednotit se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci.

 Jediné řešení; pouze ti, kdo jsou sjednoceni s Boží Láskou, budou spaseni a spaseni budou všichni, kdo jsou sjednoceni. Získej jejich zasvěcení písemně, chci, abys to takto zařídil, zařiď to dobře. Prosím, Můj synu, spěchej! Přeji si to. Pospíchej a získej jejich zasvěcení a sjednocení duší se Mnou v Mých Srdcích Lásky, chci to. Je to Věčná Otcova Vůle. Jsem s tebou nyní a navždy. Amen.

Všichni, kdo jsou zasvěcení, kdo jsou se Mnou sjednoceni, a zůstávají v této jednotě, jsou spaseni a pomáhají zachraňovat druhé svými modlitbami a svým sjednocením se Mnou. Má Lásko, pomoz mi.  Celý svět je Mou rodinou, celý svět je Má zahrada. Pomoz mi obnovit a znovu osázet Mou zahradu ovocem Lásky. Ať Láska proudí jako řeka do celého Mého světa a ať Láska padá jako déšť na celé Mé stvoření. Ať Láska svítí na celé Mé stvoření jako slunce. Ať Láska proudí z nebe dolů na zem a znovu stoupá ze země do nebe. Ať jsou všichni na zemi a na nebi sjednoceni v Srdcích Lásky, v jediné Boží Lásce, v jediné Lásce Nejsvětější Trojice. Synu, je to obrovská práce. Může být vykonána jedině s úplnou a celkovou inspirací a pod vedením Svatého Ducha.

Řekni každému, řekni Papeži, všem biskupům, všem kněžím, všem zasvěceným osobám, všem laikům, řekni i nekřesťanům, nevěřícím: Všichni by se měli zasvětit a sjednotit se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci. Vzpomeň si, co se stalo za dnů Noemových, on je varoval, varoval je, varoval je, pouze ti, kteří vstoupili do Archy, byli zachráněni, avšak byli zachráněni všichni, kdo do Archy vstoupili. Slova „pouze“ a „všichni“ – (zde) dohromady tvoří jednotu. Získej jejich zasvěcení písemně, chci, abys to takto zařídil. Ať je to organizováno tak, jak to dělá Církev, od jednotlivce k rodině, od místa k farnosti, diecézi, zemi a do celého světa. Prosím, Můj synu, spěchej a získej jejich zasvěcení a sjednocení jejich duší se Mnou v Srdcích Lásky. Chci to. Je to Věčná Otcova Vůle. Jsem s tebou nyní a navždy. Amen.

Tato práce je obrovská a může být vykonána jedině za úplné a celkové inspirace Svatým Duchem. Vylil jsem do tebe svého Ducha a stále Jej do tebe budu vylévat. Ty nejsi nic a bez Mého Svatého Ducha nic nemůžeš dělat. Všichni členové ať chovají k Duchu Svatému zvláštní lásku a náklonnost, stejnou jako mají ke Mně a k tobě. Jejich největší Láskou ať je Věčný Otec, Otec Lásky, váš Otec a Můj Otec, původce a cíl všeho. Má Lásko, ať všichni na zemi vědí, že jsou všichni dětmi Jediného Otce, děti Jediného Otce a že všichni mají svůj domov u Jediného Otce v nebi. Nakonec se všichni vrátí do Domu Otce v nebi.

Ať už skončí nenávist, zloba a hřích. Ať už nejsou žádné války a zabíjení. Ať v každém srdci a každé duši proudí Láska. Ať se děti od útlého dětství učí vážit si všech lidí jako dětí Jediného Otce v nebi. Ať je láska vštěpována, zavlažována, pěstována a ať vzrůstá v každém srdci, zvláště v srdcích všech dětí. Ať jsou všechny děti milovány a je o ně pečováno jako o děti Jediného Otce v nebi. Proto jsem tě požádal, abys tvrdě pracoval a zaváděl bezplatnou a milující péči, stravování, vzdělání, oblékání a bydlení pro všechny děti od jejich prvních dnů přinejmenším do 12. narozenin. Začni u dětí. Světové zdroje bohatě stačí pro všechny, ať se všichni rozdělí, ať se o ně rozdělí všechny národy, ať se o ně rozdělí všechny rodiny. Ať je založen dětský fond. Je přísně zakázáno učit děti nenávisti, bezbožnosti a hříchu.

Desatero přikázání je základem pro celý svět. Všichni musejí vědět, že mají Jediný Původ od Otce v nebi, který na celé své stvoření velkoryse vylil svou Lásku, dal vznik mnoha zdrojům ve všech koutech světa a člověku umožnil, aby je objevil a využil jejich bohatství k dobrému živobytí (lidí), ve věrnosti a k větší slávě a cti Boží. Synu, vpřed, řeknu ti více.

Synu, poslouchej. Tvá veřejná služba začala a to, co nyní děláš, vstupuje do Mých dějin spásy všech duší, to, co se nyní děje, probíhá naprosto podle Mého Věčného Plánu spásy všech skrze Sjednocení se Dvěma Srdci Lásky, které vede k Nejvyššímu Sjednocení s Nejsvětější Trojicí. Nechť tedy všechno, co myslíš, říkáš, a děláš je Výhradně Má Nejsvětější Vůle. Hovořil jsem s tebou o tvé zodpovědnosti za formaci všech, které jsem ti ve svých Srdcích Lásky svěřil – kněží, bratří a sester.“

Toto poselství z (mešního) čtení vzbuzující bázeň je (ve skutečnosti) radostná zpráva. Radujeme se, neboť Bůh se rozhodl spasit všechny duše. Ale „všechny duše“ znamená pouze ty, které jsou označeny pečetí Lásky. „Pouze“ a „všechny“. Pouze ty, které jsou v Arše. Pouze ty, které jsou členy rodiny. Pokračujte, nedívejte se zpět. Pouze ty, kdo jsou označeni pečetí Jeho Lásky. Pouze ty. Všechny. Pouze a všechny ty, kdo jsou v Jeho Lásce. Proto je náš úkol – přivést všechny do Jeho Lásky – tak důležitý. Pán chce, aby všichni byli spaseni.

 „Všechny, které miluješ Mou Láskou, budou spaseni.“

 Toto je moc, kterou Bůh dal své Církvi: Cokoliv svážete zde na zemi, bude svázáno v nebi. Cokoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi. Cílem Vtělení je Sjednocení Nebe a země. To je Plán a věčná Boží Vůle – sjednotit všechno v Kristu, všechno v nebi a všechno na zemi – skrze Vtělení. Díky Bohu navěky a navždy, nekonečně, bezmezně, že vybral mě, vybral vás, abychom byli nositeli této největší Lásky a Evangelia, čemuž se Lucifer postavil a proto se stal ďáblem a usiluje mnohé svést k odmítání této Jednoty Dvou Srdcí Lásky, která je smyslem a prostředkem Vtělení, Vlastním Božím a Jediným Řešením pro Spásu Všech.

  Mocí Církve zachránit všechny! Všechny, které Církev zachrání zde na zemi, jsou spaseni v nebi. Bůh nám dal moc, moc milovat, moc přivést k Lásce k Němu, moc přivést všechny ke spáse. Nepolevujme, tvrdě pracujme.

  

 
Související poselství  Jediné Boží řešení