Synu, řekni všem kněžím...

       Můj Synu, můj milovaný, řekni všem kněžím, Mým milovaným kněžím, tvým bratřím kněžím – Mým nejmilovanějším synům kněžím, drahým kněžím Mé Jediné Svaté Katolické a Apoštolské Církve, milovaným kněžím Mé Lásky, kněžím Mého Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mé Matky, Mých Srdcí Lásky, Mého Eucharistického Srdce, Mé Trojiční Lásky, aby ti pomohli a slavili vigilní půlnoční mši. Ať slaví tuto Svatou Mši slavnostně a zbožně ke cti Mého Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mé Matky – našich Dvou Zraněných a Krvácejících Srdcí Lásky.

       Ať ji slaví s největší možnou Láskou a vzdávají mi tu nejvyšší slávu.

       Ať ji slaví zejména ve čtvrtek nebo v pátek v noci. Ať ji slaví zejména mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ráno.

       Jsem s tebou a s nimi se všemi nyní i navěky věků. Amen.

       Na konci Mše svaté ať je slavnostní adorace s Modlitbou Dvou Srdcí Lásky. Ať se tuto modlitbu pomodlí stokrát, tzn. Dva růžence Srdcí Lásky. Tak je to nejlepší a nejvíc Mě to potěší.

       Budu-li mít sto kněží, nebo více, kteří budou žít tento život a přinášet tuto oběť a slavit toto každý měsíc, nebo každý týden, nebo dokonce každý den, změní se tvář země, budou spaseny nesčetné duše po celém světě a předejde se nesčetnému zlu, hříchům, krizím a katastrofám, a bude vylito nekonečné a věčné požehnání na všechny, zvláště na věřící, doufající a milující duše. Zazáří Má Sláva. Bude vládnout Má Láska. Má Srdce Lásky zvítězí. Přijde Mé Království a Boží Vůle se bude dít na zemi, tak jak je v nebi. Ve své nekonečné Lásce a Milosrdenství všechny spasím a sjednotím.

       Miluji tě ještě více kvůli tvému velkému přilnutí k Mé Nejsvětější Vůli a ještě více kvůli tvé slabosti. Synu, dám ti vše, co jsem od věčnosti plánoval ti dát a učiním s tebou vše, co jsem od věků naplánoval, že s tebou udělám. Zůstaň silný a buď schopen nést vše, co tě potká s naprostou podřízeností Mé Nejsvětější Vůli. Má Lásko, miluji tě. Znám tvoji slabost a proměňuji tvou slabost v sílu. Já jsem tvá síla.

       Nyní k přípravě na vigilní Mši, která je tvou hlavní osobní prací, jádrem tvé osobní odpovědnosti a prací Srdcí Lásky a obětí, kterou od tebe požaduji, Má Lásko. Nedovol, aby vzhledem k půlnoční Mši a adoraci kdokoli či cokoli vstoupilo mezi tebe a Mě. Ani pomyšlení, že by vůbec něco, nebo někdo vstoupil mezi tebe a Mě, mezi Mou Nejsvětější Vůli a tvou vůli. Má Nejsvětější Vůle a tvá vůle jsou jedno a jsou sjednoceny. Půlnoční vigilní Mše a adorace do tří hodin je kříž, který jsem ti dal nést, pro Lásku ke Mně, pro Lásku ke Dvěma Srdcím Lásku, pro Lásku k Církvi, pro Lásku k duším – ke všem duším, pro Lásku ke světu a k celému stvoření a především pro Lásku k Nejsvětější Trojici Lásky. Můj Bože, má Lásko, mé všechno. Miluji Tě.

       Děkuji ti za to, že jsi sjednotil svou vůli s Mou Nejsvětější Vůlí, že ses sjednotil se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky, že ses sjednotil s Mou Církví v samotném Srdci Mé Katolické Církve, že ses sjednotil s Mým světem a celým stvořením, že ses sjednotil se všemi dušemi. A že takto miluješ všechny Mou Láskou a všechny Mou Láskou získáváš. Má Lásko, miluji tě.

       Závisí na tom život a spása nesčetných duší, dokonce i těch, které se ještě nenarodily a nebyly stvořeny. Všichni čekají na tebe při této vigilní Mši. Prosím, nezklam ani jedinou duši. Nezahrávej si s věčnou spásou ani jediné duše, kterou jsem svěřil tvé péči. Dávej si dobrý pozor a zajisti, aby vše probíhalo podle Mé Nejsvětější Vůle. Protože budou pokusy to zmařit, narušit, a dokonce zničit. Synu, Já jsem tvůj vzor a mistr. Já jsem tvůj Bůh, tvá Láska, tvé Všechno. Tak, jako jsem byl já zcela zaměstnán přípravou na svou Oběť Kříže od poslední večeře do Getsemanské zahrady, dokud nebylo vše u konce a nebylo dokonáno, tak ty budeš zcela stráven přípravou na vigilní Mši, dokud nebude dokončena. Miluji tě, Má Lásko.

       Má Lásko, Můj synu, Mé Všechno, Můj Beránku, všechno, co s tebou dělám, je Modlitba a všechno, co děláš ty se Mnou je Modlitba.

Pracovní text MY SON CALL ON ALL PRIESTS .